Joomla 3.5 Templates by FatCow Complaints
  • Менаџирање на односи со купувачи…
  • Враќање на податоци…
  • Соработка и содржински менаџмент…
  • Инфраструктура на компанија…
  • ИТ консултации…
  • Онлајн продавница…
  • Менаџирани решенија и ИТ аутсорсинг…
  • Компјутерски мрежи и сервисирање на компјутери...
  • Системска интеграција…
  • Веб решенија…

Соработка и содржински менаџмент

     Организирајте ги вработените да работат заедно за да постигнат заеднички цели. Трансформирајте го начинот на кој документите и информациите се споделуваат во вашата организација се со цел да се овозможи поефикасна комуникација и соработка помеѓу тимот. Олеснете си ја тимската работа низ географските растојанија преку обезбедување на алатки кои ќе го подобрат процесот на комуникација, соработка и решавање на проблемите. Поддршка на процесот за менаџирање на проекти, како менаџмент на задачи, управување со рокови и време, и заеднички календари.

     Решенијата вклучуваат:

     • Средства за електронска комуникација
       о пошта, пораки, телефонија
       o Објави на веб и платформи како што се блогови и веб-страници

     • Електронски алатки за конференции
       o Интернет форуми
       o Онлајн разговор - виртуелна платформа за дискусија за да се олесни и управува со текстуални пораки во реалното време
       o Апликации за конференции
       o Апликации за споделување   

     • Соработка за управување со алатки
       o Календар системи
       o Систем за проектен менаџмент
       o Системи за управување со знаење
       o Социјални софтверски системи
       o Онлајн продуктивен софтвер
       o Веб портали